Ta energidebatten – også i motvind

Energispørsmål engasjerer. For de som ikke hadde fått med seg det allerede, så har de siste måneders vindkraftdebatt og klimastreiker tjent som en tydelig påminnelse om at alt som berører hvordan og hvor energi blir produsert og brukt skaper stort engasjement i den norske befolkningen.

Det er egentlig ikke så rart, for Norge er en energinasjon. God tilgang til og klok utnyttelse av energiressurser både til havs og på land har bidratt til å bygge det Norge vi ser i dag. Vi som jobber med energi bør være glade for dette engasjementet. Det tyder på at vi driver med noe som er viktig for folk.

Brennende engasjement kan være vanskelig å forholde seg til, og når det blåser friskt i debatten, kan det være fristende å trekke seg tilbake. 

Det vil være en feilslått tilnærming. Det at noe er kontroversielt, betyr jo egentlig bare at det er særlig viktig at vi snakker om det.

Og siden så mye som skjer innenfor energifeltet får betydning for resten av samfunnet, er det ekstra viktig at vi tar energidebatten akkurat nå. Sannsynligvis har det aldri vært viktigere med en åpen og saklig debatt om energiproduksjon- og bruk enn det er i 2019.

Én ting er det grunnleggende faktum at vi trenger energi for at samfunnet skal fungere. Næringslivet er avhengig av sikker tilgang til strøm for å få hjulene til å gå rundt, og alle trenger vi strøm for få hverdagskabalen til å gå opp. Det er i seg selv ikke noe nytt i Norge, men vi står nå midt oppe i en storstilt elektrifisering, der vi tar elektrisitet i bruk i stadig større omfang, og på stadig nye områder. Det setter nye krav til hele kraftsystemet.

Elektrifiseringen henger igjen sammen med det store, overgripende spørsmålet for vår tid: Hvordan begrense klimaendringene? Vi får hele tiden ny kunnskap om konsekvensene av en varmere verden, og ikke minst at det haster å gjennomføre tiltak som treffer.

Utfordringen er å møte klimaproblemet på en måte som gjør at vi ikke kaster over bord alt som er bra med samfunnet vårt i dag. Vi må kort sagt skape bærekraftige samfunn der vi både lever godt og har noe å leve av, samtidig som vi kutter klimagassutslipp.

Dette er selvsagt komplekse spørsmål med mer enn ett svar. Hadde svarene vært enkle og løsningene åpenbare, og uten ubehagelige konsekvenser for noen, hadde det ikke vært noe å snakke om.

Det er imidlertid ingen tvil om at energibransjen kan og må bidra til å finne løsningen på disse spørsmålene, både i Norge, i Europa og globalt.

Mer fornybar energi er en forutsetning for å løse klimaproblemet, men hvor skal denne komme fra, og til hvilken pris?

Her hjemme har vi et kraftsystem bygget på fornybar og fleksibel vannkraft, men det finnes fortsatt mye forbruk av fossil energi som må erstattes av fornybart. Vi kan oppruste og utvide noe av den eksisterende vannkraften, men dagens skatteregime gjør at denne muligheten ikke blir utnyttet. Samtidig har Norge svært gode vindressurser, både på land og til havs, men motstanden mot utbygging av vindkraft er stor mange steder i landet. Nå er utfordringen å finne gode, balanserte løsninger for ny fornybar kraftproduksjon i Norge.

Dette handler også om hvordan vi bruker strømmen. I takt med den allerede nevnte elektrifiseringen, bruker vi nå mer strøm på én gang. Sagt med andre ord, forbruket blir stadig mer effektkrevende. Det krever forsterkning av strømnettet, men dette er dyrt. Kan vi unngå noen av investeringene i nettet ved å legge til rette for mer fleksibel strømbruk? Vi tror det, og jobber mye med ny teknologi og nye forretningsmodeller for å utløse potensialet for et mer fleksibelt nett.

Vår produksjon og bruk av energi henger nøye sammen med det som skjer i resten av verden. Vi utveksler allerede kraft med våre europeiske naboer, men potensialet for en enda tettere kobling er stort. Kraftutveksling kan bidra til utslippsreduksjoner i land med stort innslag av fossil kraft og mangel på fleksibel fornybar produksjon. Bør vi ikke da gjøre det enda mer enn i dag?

Dette er noen av spørsmålene som ble diskutert på vårt arrangement under Arendalsuka i 2019, da ledende eksperter og politikere var invitert til å bidra med sine synspunkter.