Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

En samlet kraft i 20 år

Et jubileum er en anledning til å se tilbake på hva man har oppnådd, men også til å rette blikket fremover. Når Agder Energi nå markerer 20-årsjubileum, er det en tydelig tråd mellom fortiden, som naturligvis går mye lenger enn 20 år tilbake, og fremtiden.

Dypest sett handler vår virksomhet om å bruke de unike vannressursene på Agder best mulig. For å forsyne samfunnet med noe alle trenger – strøm – og samtidig skape store økonomiske verdier til glede for ansatte, eiere og det samfunnet som omgir Agder Energi.  

Et tydelig oppdrag 

Agder Energis oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Da de ulike eierne av Aust-Agder Energi, Vest-Agder Energi og Kristiansand Energiverk til slutt kom til enighet om å opprette dette konsernet for 20 år siden, formulerte de det ikke akkurat slik. Men kjernevirksomheten handler om det samme, og man kom frem til at man var bedre i stand til å løse oppgavene ved å skape en samlet kraft for regionen: En sterk muskel som kunne ta de store løftene for å skape verdier og arbeidsplasser her i sør, og etter hvert bli et ledende norsk fornybarkonsern. 

Det synes jeg er ganske tydelig at vi har fått til. De selskapene som ble til Agder Energi hadde en omsetning på 2,3 milliarder kroner i 2000. Årsresultatet for 2019 viser en omsetning på mer enn 14 milliarder kroner. En uavhengig vurdering gjort av Pareto i fjor verdsatte konsernet til 36 milliarder kroner. Denne store verdiskapingen er også det som gjør at vi kan fortsette å betale ut betydelige summer til kommunene på Agder og til staten i utbytte hvert eneste år.  

Det kan alle som har jobbet i Agder Energi i denne perioden, og som gjør det i dag, være stolte av. 

Vi har bygget ut mye ny fornybar kraft 

Det har vært en periode med stor utbyggingsaktivitet, der vi har skaffet til veie store mengder nye fornybar kraft. I størrelsesorden 600 GWh siden årtusenskiftet. 

Det skyldes godt arbeid over lang tid, der man har kartlagt de tilgjengelige ressursene, søkt om konsesjon når tiden har vært moden for det, og bygget ut når myndighetene har gitt klarsignal. Det vi har sagt vi skal gjøre, det har vi gjort. Og vi har gjort det ordentlig. 

Det er for eksempel utbyggingene på Hunsfos Øst, Iveland og dammene på Skjerka tydelige illustrasjoner på. Den kommende utbyggingen av Fennefoss i Evje føyer seg inn i den rekken.  

Det har også vært gjort store investeringer i nettet. Det har vært nødvendig, og vi har i dag en bedre forsyningssikkerhet enn noen gang. Samtidig minner de ekstreme værhendelsene vi har hatt de siste årene at vi aldri kan slå oss til ro, men hele tiden må jobbe for å trygge strømforsyningen til hus og hjem, og til kritiske samfunnsfunksjoner. Koronakrisen har virkelig minnet oss på hvilken essensiell rolle vi spiller for å få samfunnshjulene til å gå rundt. 

Dagens situasjon med et virusutbrudd som rammer en hel verden, er også et tydelig eksempel på at omstendigheter utenfor vår kontroll raskt kan få store følger for oss. 

Rivende teknologiutvikling i fornybarnæringen 

Selvsagt har det også for Agder Energi vært noen ting som har utviklet seg annerledes enn man så for seg gjennom disse 20 årene. Bare tenk på den teknologiske utviklingen som vår bransje nå opplever, med digitalisering og tilgang til enorme nye datamengder som nøkkelbegreper. Fra å være en tungt regulert bransje som i stor grad utnytter kjent teknologi, er fornybarnæringen nå en innovativ aktør der markeder og teknologier utvikler seg i samspill, og i høyt tempo. 

Jeg er ganske sikker på at dette vil være en god beskrivelse også når vi ser fremover mot de neste 20 årene, og forbi det. Jeg er også ganske trygg på at Agder Energi er i en god posisjon på dørstokken til et nytt tiår.

Vi har styrke til å ta nye posisjoner basert på det eksisterende, og å identifisere og gripe helt nye muligheter.  

Fremtiden handler om å utnytte våre fortrinn i samarbeid med andre 

Vi skal utnytte vår unike kunnskap om kraftsystemet. Da gjelder det både å vite hva vi kan, og hva andre kan bedre enn oss, for så å søke de riktige partnerne til å realisere mulighetene. Mye har vært sagt både internt og eksternt om fleksibilitetssatsingen og samarbeidet med Microsoft, men det er jo nettopp et eksempel på at vi har en kompetanse som er attraktiv for langt større fisker enn det vi er. Vi skal fortsette med å søke allianser som utfordrer og utfyller oss, for å skape nye forretninger og nye verdier. I en verden som etterspør bærekraftige løsninger som aldri før, er potensialet virkelig stort. 

Det sitter utvilsomt mye kompetanse i veggene på alle våre oppmøtesteder på Agder, rundt om i Norge, og internasjonalt. Og det er først og fremst dette som gir grunn til optimisme for fremtiden. For det er kanskje elvene og fossene på Agder som er grunnlaget for vår virksomhet, men uten kunnskapen og de praktiske evnene til å utnytte vannet til kraftproduksjon, hadde vi ikke kommet noen vei. Og den kompetansen er det jo alle de dyktige medarbeiderne i Agder Energi, med sine ulike liv, erfaringer, og oppgaver, som besitter. Den vil vi være helt avhengig av også i de neste 20 årene! 

Dette er en redigert versjon av konsernsjef Steffen Syvertsens hilsen til de ansatte under 20-årsjubileet for Agder Energi den 30. juni 2020. 

heading 3.PNG