Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Det fornybare vippepunktet

Norge har opplevd et av de store vippepunktene i vår levetid. Koronapandemien har veltet rundt på både liv og næringsliv, og når samfunnet vårt nå åpner opp igjen vil mye være forandret.

I Norge er vi stilt slik at dette vippepunktet gir oss muligheten til å ta aktive valg om hvordan samfunnet skal se ut etter pandemien. Stake ut en retning, gjøre nye prioriteringer, slik Regjeringen blant annet har begynt å gjøre gjennom den siste krisepakken.

Hvilke valg kan vi ta? Bør vi nå først og fremst holde den kursen vi var inne på før pandemien, eller kreves helt nye tanker og virkemidler? Spørsmålene er mer aktuelle enn noensinne, derfor er vippepunktet noe vi må diskutere i stort og bredt omfang i tiden fremover.

Fornybarnæringens rolle

Fornybarnæringen er den mest robuste infrastrukturen vi har, og har bidratt til at samfunnet har kunnet fungere også i denne unntakstilstanden. De valgene vi må ta nå handler om å videreutvikle oss, slik at vi er rustet til å spille en enda viktigere rolle i fremtiden. Klimagassutslippene har riktig nok falt på grunn av pandemitiltakene, men det gjør lite med de langsiktige og strukturelle problemene. Det er fortsatt langt igjen til det fullelektrifiserte og fornybare samfunnet.

Vi må jobbe frem løsninger for økt elektrifisering som har bred folkelig oppslutning, som skaper verdier og arbeidsplasser, og som på best mulig vis forvalter naturressursene våre. Bransjen vår er en viktig del av den grunnmuren fremtidens Norge må bygges på, fordi vi representerer noe som i de aller fleste andre land fremstår som en utopi: En billig, stabil, trygg og sikker leverandør av fornybar energi. Norge har i over hundre år tatt i bruk og forvaltet unike energiressurser til å skape store verdier og sysselsetting i form av verdensledende industribedrifter over hele landet. 

For å bevare vår konkurransekraft, må vi finne løsninger på energiutfordringene her hjemme som kan skape verdier og eksportkraft i lang tid fremover.

Grunnlaget for ny industri

Havvind kan være en slik mulighet. Ikke for å dekke kraftetterspørselen i fastlands-Norge. Det vil det ikke være behov for i overskuelig fremtid. Men for å bidra til teknologiutvikling og omstilling av leverandørindustrien i grønn retning, kan havvind få stor betydning.

 

EU-kommisjonen har anslått at Europa trenger mellom 230 og 450 GW havvind innen 2050 for å nå målsettingen om en utslippsfri kraftsektor. Markedspotensialet for norsk leverandørindustri er stort.
Utbygging av havvind og andre fornybare energikilder vil danne utgangspunkt for en stor industri for ny energilagring, enten det er i hydrogen, ammoniakk, batterier eller andre løsninger.

Det vil være en enorm etterspørsel etter løsninger som kan bidra til å balansere et fornybart energisystem i Europa. Også her har Norge og norsk næringsliv store muligheter.

 

Ta kraften i bruk – bærekraftig batteriproduksjon

Agder Energi satser derfor, sammen med tunge aktører fra industri og forskning, gjennom å starte storskala batteriproduksjon på Agder som kan forsyne blant annet tyske bilprodusenter med batteriene de vil trenge når de øker produksjonen av nullutslippsbiler.

Beliggenhet nær kontinentet, god tilgang på råmaterialer og overskudd av fornybar energi gjør at Agder peker seg ut som et velegnet sted for bærekraftig batteriproduksjon.

På denne måten kan vår fornybare energi være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Det vil gi både arbeidsplasser og verdiskaping til det norske samfunnet, og bidra til å løse en utfordring som verdensmarkedet skriker etter. Det vil virkelig være et bidrag til det grønne skiftet, både i Norge og globalt.

steffen klar.png

Virusutbruddet har bare forsterket den utviklingen energimarkedene allerede var inne i. Forbrukere, investorer og myndigheter verden over, og særlig i Europa, ser i økende grad at fossilindustrien hører fortiden til, og at det er på tide å akselerere skiftet til en bærekraftig økonomi basert på fornybar energi.

Den norske fornybarnæringen er klare for å bidra til det. Som en av få sektorer holdt vi hjulene i gang under pandemien. Vi er klare til å ta fatt på oppgavene som står foran oss. De er mange, de er store, og vi gleder oss.